Hotels in Paro
Nivvana Homestay
Sonam Trophel
Tashi Namgay Resort
Tenzinling Resort
Udumwara 
Zhiwa Ling